h1

Referat FAU møte 08.05.2012

mai 24, 2012

Tilstede: Claus Morten, Torgeir, Tord, Ingvild, Cato og Katrine

17. mai arrangement/Basar
Loddsalget til basaren er litt bak budsjett, vi håper at det tar seg opp. Eventuelt kan det selges lodd på selve 17. mai arrangementet. (Mye av inntektene var ikke levert inn til FAU da møtet ble avholdt, loddsalget nådde til slutt nesten budsjettet).

FAU har gått til innkjøp av pølsekokere som kan benyttes på 17. mai arrangementet, samt brukes av skole/SFO. Innkjøp av kaffe, is og brus, samt leie av scene, stoler og bord er ordnet.

Økonomi
Fullmakt av konto er nå i orden. Penger til klassekassene, kr 2000 pr trinn, vil nå overføres til klassene.

Etter henvendelse fra foreldre i 7. trinn tar FAU opp spørsmål om avgangselevene bør få litt mer midler til klassekassene, grunnet at det er mange aktiviteter/turer de skal delta på. En slik økning av midler har vært praksis i noen år tidligere. FAU ender opp med å stå fast ved vedtatt budsjett for skoleåret 2012/2013. Forslaget kan tas opp på nytt på foreldrerådsmøtet til høsten. En tanke er at det bør være opp til klassene å finne måter å samle inn penger til klassekassene.

Midler fra FAU
Rektor har henvendt seg til FAU for å søke om et bidrag til vedlikehold av sandkassen i skolegården. FAU synes at kostnadene bør dokumenteres bedre.  FAU har satt seg langsiktige mål for skoleområdet/nærmiljøet rundt Tigern og ønsker å begrense bruk av midler på nåværende tidspunkt.

Oppdaterte klasselister
FAU ønsker tilgang til nye og oppdaterte klasselister til bruk av FAU, klassekontakter og foreldre/elever for neste skoleår. Dette er viktig for å lettere kunne videreformidle viktig informasjon til rette vedkommende.

Siste møte i FAU
Nytt og siste møte i FAU vil bli avholdt 14. juni kl 19:00. Her vil vi oppsummere skoleåret og liste opp saker FAU ønsker å videreføre/ta opp til høsten. Bør vi se på måten representanter velges inn i FAU? Skal man videreføre praksisen om at noen representanter fra årets FAU fortsetter til neste år og på denne måten få kontinuitet i arbeidet? Det viktige er å få engasjerte foreldre inn i FAU som er valgt av foreldrene.

Reklamer
h1

Referat FAU møte 13.03.2012

april 16, 2012

20. mars 2012
Tilstede: Cato, Claus Morten, Ingrid, Kjerstin, Torgeir og Katrine

Basar 2012
Status: Hovedpremier er samlet inn og loddbøker er kjøpt. Bøkene vil bli delt ut i løpet av kort tid.
Det vil bli sendt ut en mail fra FAU  til alle klassekontakter vedrørende innsamling av  gaver til basaren. Som nevnt på forrige møte samles det inn to premier pr trinn eller en premie pr klasse der det er klasser.

Møte i Driftsutvalget
Info fra elevrådet: Salget av yoghurt på torsdager er en suksess, det er bra oppslutning blant elevene. Skoleavisen er ute og det er bestemt at Løkkas talenter gjennomføres i år også.
Rollsløkken skole feirer 90 års jubileum i 2012, det vil bli stor feiring til høsten.
Gymbyggsaken ble tatt opp, den følges videre.

Skolefrukt/skolemelk
Problemet med dårlig skolefrukt ble tatt opp av FAU på forrige møte i Driftsutvalget. Skolen ønsker å forbedre egne rutiner ved fruktordningen, kvaliteten på frukten er i utgangspunktet bra. Kantineleder vil styre fruktutdelingen fremover.
Det viser seg at den laktosefrie sjokolademelken ikke inneholder så mye sukker likevel, denne videreføres derfor. Bør det bli mulighet til å bestille vanlig laktosefri melk for de som ønsker dette?

Private leker
Et tema som er tatt opp både på skolen, SFO og hos foreldre er at mange elever tar med private leker på skolen/SFO. Dette skaper uro i timene samt i noen tilfeller misunnelse og ekskludering blant elever. Dette er et problem det bør tas tak i. FAU oppfordrer skolen til å ta en avgjørelse om at private leker ikke tas med på skolen.

17. mai/dugnad
2. og 5. trinn er i år ansvarlige for 17. mai arrangementet. Cato innkaller 17. mai komiteen til møte og kontakter Monica som satt som representant fra FAU i komiteen i fjor.
3. trinn har ansvar for årets dugnad. FAU tar kontakt med rektor for oppgaver og organisering.

Skoleområde/Tigern/nærmiljø
Det er uttrykt stor interesse rundt dugnadsarbeid på Tigern. Mange foreldre ønsker å bidra til å lage et nytt samlingssted som kan benyttes av både skole, vel og naboer. Dette lover godt for igangsetting av et slikt prosjekt. FAU må finne ut om det finnes midler man kan søke på i kommunen e.l. Vi vet det finnes barnehager som har fått lignende støtte. – Finne ut dette. FAU kan bidra med midler.

h1

Referat FAU møte 10.01.2012

januar 25, 2012

Tilstede: Cato, Claus Morten, Ingrid, Kjerstin, Torgeir, Tord og Katrine

Møteplan for  2012

  • 07. februar kl 19 – 21
  • 13. mars kl 19 – 21
  • 17. april kl 19 – 21
  • 8. mai kl 19 – 21

Basar  2012

Vi starter planlegging av basar for 2012 på FAU møte 7. februar.

Vi ønsker å få delt ut bøkene for loddsalg tidlig i februar. Som i fjor samles det inn  to premier pr trinn (en premie i hver klasse) av en litt større verdi. (I fjor ble det satt en verdi av 400 kr pr premie)

Informasjon om de største premiene bør være klare til loddbøkene deles ut slik at det informeres om dette i loddbøkene.

Skoleområde og nærmiljø

Torgeir og Claus Morten deltar på møte 18. februar med politiet, rektor og trolig representanter fra kommunen vedrørende rusproblematikken i nærmiljøet og på skolens område. Problemstillingen er drøftet både på tidligere møter i FAU og på møter i driftsutvalget. Rektor har løftet saken videre noe som i samarbeid med FAU har ført til overnevnte drøftingsmøte.

Problemet med rusmisbrukere som oppholder seg på Tigern og på skolens område har avtatt noe etter at sofaen i gapahuken på Tigern ble fjernet. Dette må også sees i sammenheng med vinteren/kulde.

Hva ønsker vi videre ift nærområdet/Tigern? Vil vi fjerne gapahuken for godt, eller sette den opp på nytt? Kan man tenke nytt; lage en grillplass med overbygg e.l som kan benyttes til sosiale arrangementer for skole, barnehage, vel og naboer. Kan en mer åpen løsning bidra til å holde rusmisbrukere borte fra området? FAU kan bidra med midler til en slik løsning. Hovedfokus er å ta tak i rusproblematikken slik at skoleområdet og nærmiljøet er et trygt sted å ferdes for barna våre.

Mobbing

FAU har startet en diskusjon rundt skolemiljøet på skolen, både psykisk og sosialt sett, herunder også temaet mobbing. Dette har vært diskutert i FAU tidligere, men er nå løftet på nytt gjennom blant annet ønske fra foreldre som ønsker mer faglig informasjon rundt temaet. Hvordan forholder skolen seg til problemstillingen? Finnes det retningslinjer for skolemiljø og håndtering av mobbing?

Tord har på vegne av FAU sendt en henvendelse til rektor som har gitt en tilbakemelding hvor hun informerer om et kontinuerlig arbeid med temaet. Skolen deltar ikke i noe overordnet program eller metode. Rektor viser til klasseromsregler, trivselsregler, plan mot mobbing, sosiale mål på hvert trinn, sosial utvikling hos det enkelte barn, medvirkning gjennom elevrådet, elev- og foreldreundersøkelsen. Dette kommer i tillegg til det daglige arbeidet alle pedagoger og elevassistenter ved skolen utfører. Rektor ønsker en videre dialog vedrørende temaet.

Kan FAU gjennom kartlegging og bevisstgjøring få til en konkret plan mot mobbing i samarbeid med skole/foreldre? Kan elev- og foreldreundersøkelsen utbedres slik at man lettere kan oppdage mobbing? Det er et stort fokus på dokumentasjon for fysiske skader blant elevene men lite fokus på dokumentasjon på eventuelle psykiske skader. -Viktighet av dokumentasjon.

Et annet tema som ble tatt opp på møtet er om man bør ha en gjensidig avtale med skolen vedrørende fravær ved sykdom. Bør fravær meldes til skolen den morgenen fraværet starter og likeledes at skolen etterlyser elev dersom eleven ikke dukker opp på skolen? En slik løsning finnes på enkelte skoler. Saken tas med videre på møte i driftsutvalget.

Biblioteket

Bibliotekar har benyttet midlene fra FAU og gjort innkjøp av bøker for ca 4000 kr.

Gymbygget

Saken rundt gymbygget følges videre og tas opp på møte i driftsutvalget 11. januar.

Har budsjettet økt? -Undersøke dette.

h1

Referat FAU møte 18.10.2011

november 3, 2011

Tilstede: Cato, Claus Morten, Kjerstin, Torgeir og Katrine

1. Økonomi
Torgeir informerte om budsjettet for skoleåret 2011/2012.
Klassekasser: FAU opprettholder overføring til klassekassene: 2000,- per trinn (1000,- per klasse der det er klasser.)
Kjøp av utstyr til skolen: Vi diskuterte litt rundt de midlene som er avsatt til kjøp av lekeapparater og utstyr til skolen. FAU ønsker å bidra med innkjøp til utstyr etter ønsker fra elever/skole som tidligere. Kan man i tillegg evt investere i langsiktige prosjekter/avvente gymbygg – saken og se hva som skjer med skolens uteareal?
Budsjettet forøvrig ble godkjent av styret.

TV- aksjon
Per i dag har det meldt seg 32 bøssebærere. Har behov for minst 40 stk, ser ut til at dette kommer på plass innen aksjonsdagen.
FAU møtes kl 15:00. Cato, Torgeir, Ingrid og Tord stiller fra FAU. Bøssebærere møtes kl 16 og tildeles rodekart og bøsser. TV- aksjonen avsluttes kl 18.

Skolemelk- og fruktordningen
Det er diskusjoner rundt tilbudet om skolemelk, hvor mange elever som ikke har laktoseintoleranse bestiller sjokolademelk. Er det mulig å styre ordningen mot en sunnere linje? Ønsker vi flere valg, evt juice på utvalgte dager? Vi tar med saken videre på neste møte.
Er vi fornøyd med kvaliteten på frukten som blir utdelt til elevene? En del opplever å få dårlig/gammel frukt. Kan man se på andre alternativer i nærmiljøet? Vi følger saken videre.

Nærmiljøet
Problemer med rusmiljø vokser i nærmiljøet rundt skolen. FAU ønsker å få til et møte med kommunen/skolen hvor temaet kan løftes. Finnes det konkrete retningslinjer i slike saker og følges disse? Torgeir og Claus Morten følger saken videre.

Skolegård-/område
Skaterampen forfaller. Skal denne fjernes eller kan den restaureres? Hvem har ansvaret?
Gapahuken: benyttes av rusmiljøet i nærmiljøet. Også denne forfaller. Bør den rives og evt settes opp på nytt? Claus Morten finner ut hvem man kan kontakte i denne saken og hvem som har ansvaret for vedlikehold.

Skolebiblioteket

Som nevnt på forrige møte ønsker FAU å bidra med midler til innkjøp av bøker til skolens bibliotek og at disse blir benyttet. Kjerstin tar kontakt med bibliotekar ved skolen for å informere på nytt om dette.

Gym-bygget
FAU ønsker som nevnt på FAU møte i september å invitere skolen, politikere m.fl til et møte for å dele våre videre tanker om gym-bygget. Vi ønsker å få inn foredragsholdere som kan komme med konkret og faglig informasjon om skolebygg. FAU ønsker å tydeliggjøre sammenhengen mellom det fysiske miljøet rundt elever og elevers læringsutbytte. Claus Morten følger saken.

h1

Referat FAU møte 21.09.2011

september 28, 2011

september 22, 2011

Tilstede: Cato, Claus Morten, Ingrid, Kjerstin, Torgeir og Katrine

Tonje, Birgit, Monica og Karianne var tilstede andre halvdel av møtet

Presentasjon av styret

Kort presentasjon av de som sitter i det nye styret i FAU:

Ingvild S. Aasen, FAU- representant for 1. trinn
Tord Kristian Skancke, FAU- representant for 2. trinn
Cato Nysveen, FAU- representant for 3. trinn
Torgeir Lie, FAU- representant for 4. trinn
Kjerstin Malmer, FAU- representant for 5. trinn
Claus Morten Pedersen, FAU- representant for 6. trinn
Ingrid Hoberg, FAU- representant for 6. trinn
Katrine Strøm, FAU- representant for 7. trinn

Konstituering av styret

Cato Nysveen – leder
Claus Morten Pedersen – nestleder og vara for leder
Tord Kristian Skancke – vara for nestleder i driftsutvalget
Torgeir Lie – kasserer
Katrine Strøm – sekretær
Cato Nysveen – leder for driftsutvalget
Kjerstin Malmer – vara for leder i driftsutvalget
Ingrid Hoberg – representant i skolemiljøutvalget

Regnskap

Fjorårets regnskap er revidert og godkjent. Agenda for neste møte; sette opp og
godkjenne neste års budsjett.

Enhetsregisteret – FAU kan ikke registreres. Torgeir ser på saken.
Undersøke grasrotandel- er dette er en mulighet?

Møteplan for 2011

Møter er foreløpig planlagt tirsdager en gang i måneden:

18. oktober kl 19 – 21
29. november kl 19 – 21
10. januar kl 19 – 21

Møteplan for 2012 planlegges på møtet 10. januar

Saker FAU vil jobbe med i skoleåret 2011/2012

Gymbygget/skolens uteområde

FAU vil følge saken vedrørende gymbygget videre. FAU vil i samarbeid med en
arbeidsgruppe fra fjorårets FAU jobbe tett på denne saken. Ønsker et stormøte med
skolen, politikere m.fl – avventer dato for møte.

Claus Morten tar hovedansvar for å følge saken videre.

TV- aksjon

Årets TV-aksjon holdes søndag 23. oktober og årets formål er Norsk Folkehjelp.

FAU vil sette av 2. del av neste møte (18. oktober) til planlegging av arrangementet.

Ballbinge/uteareal

Ønske om ballbinge var tema for FAU også i fjor. Vi vil diskutere saken videre i år.
Må vurdere om ballbinge/uteareal skal avventes ift sak gjeldende gymbygget da
dette har en sammenheng.

Dugnad før 17. mai

Skal FAU involveres ift hva som bør gjøres av dugnadsarbeid?– Må ses opp i mot evt
innkjøp FAU gjør samt saker som blir meldt inn av foreldre/elever. (Hva som ønskes
gjort)

Skolebibliotek

Det ble satt av penger fra fjorårets budsjett til innkjøp av bøker til skolens bibliotek.
Alle midler ble ikke benyttet. Jobbe videre med dette – være tydeligere på at FAU
ønsker å bidra til innkjøp.

Mobbing

Temaet ble tatt opp på starten av fjoråret, kom ikke langt nok med dette. Kan dette
tas opp på nytt i år? Det er nulltoleranse ved skolen, hvordan fungerer dette? Kan
FAU få til et samarbeid med skolen og foreldre? Bevisstgjøring – mange blir oversett
på skolen, hva er mobbing/ ekskludering? Store klasser – er det lett å finne sin
plass? Hvilke områder blir tatt på alvor? Vinkle dette mot et godt skolemiljø.

Tigern

Gapahukene – forfaller. Tiltrekker rusmisbrukere. Kommune – vel – skole.
Hvem har ansvar for vedlikehold? –Gapahukene og grøntarealet er kommunens
ansvar. Samarbeid: skoleområde – nærmiljø.

Andre temaer

Likestilling – lite bevissthet i skolen? Mer diskusjon og mer fakta.

Lesevake bokprat o.l – kan dette videreføres? Fokus ved skolen å jobbe mot å gi
elevene bedre leseferdigheter, ref prosjektet ” tett på – tidlig innsats”

Blogg – Claus Morten ser på en løsning for blogg

Flerkulturelle – skal temaet tas videre i FAU? Invitere til informasjonskveld for
foreldre. Arbeid mellom hjem og skole.

Innkjøp – må kjøpe inn tønnegrill, pølsekoker.

FAU ønsker å lage et vedtak for året :
– Hva ønsker vi?
– Hva forventer vi?
– Konkrete tiltak som skal gjennomføres dette året.

h1

Innkalling til årsmøte i foreldrerådet ved Rollsløkken skole

september 20, 2011

Alle foreldre på Rollsløkken skole er medlemmer i Foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
er det utøvende organ for Foreldrerådet og har som mål å fremme og ivareta synspunkter og interesser
hos foreldre ved Rollsløkken skole.

Det innkalles til årsmøte Onsdag 7. september 2011, kl. 1930 – 2030 på personalrommet på skolen

Dagsorden:

1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Revisors beretning
4. Budsjett til orientering
5. Valg
6. Innkomne saker – saker må meldes FAU senest 8 dager før årsmøtet

FAU velges av årsmøtet og skal hvert år bestå av minst 1 foreldre/foresatt fra hvert trinn, i tillegg til

leder. Foreldrekontaktene på hvert trinn skal senest på årsmøte fremsette forslag til hvem som skal
velges fra det enkelte trinn (jf FAU sine vedtekter § 4).

Dersom noen av foreldrekontaktene ikke kan komme, ber vi om at dere gir beskjed til undertegnede.

Eventuelle kommentarer til innkalling, dagsorden og årsberetning meldes til FAU før møtet.

Alle foreldre er hjertelig velkomne!

Hilsen Foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU)
v/ Birgit Leirvik – mobil 93086607

Vedlegg: årsberetning FAU 2010/2011

h1

Innkalling til møte Onsdag 7. september 2011 kl 18.00- 19.30 på personalrommet på Rollsløkken skole

september 20, 2011

Til skolens foreldrekontakter på alle trinn, kontaktlærere, FAU og skolens ledelse

Formålet med møtet er å utveksle informasjon mellom foreldrekontakter, FAU og ansatte ved
skolen for å styrke samarbeidet mellom hjem og skole

Tema på møtet
1. Skolen:
Hvilke rammer og forhold styrer driften av skolen
Skolens utviklingsplan og satsingsområder
2. Foreldrekontakt:
Oppgaver og ansvar
Gjennomføring av foreldremøter og arrangementer
3. FAU, Driftsutvalg, Skolemiljøutvalg
4. Eventuelt

Årsmøte for FAU holdes på personalrommet etterpå, fra 1930 – 2030.

Velkommen!

Birgit Leirvik
Leder FAU

Gro Kristiansen
Rektor